Coöperatie

De Coöperatie Duurzaam Koudum U.A. is opgericht op 8 maart 2013. Duurzaam Koudum is een initiatief van Dorpsbelangen Koudum. U kunt de statuten hier bekijken. 

Doelstelling

Duurzaam Koudum vloeit voort uit het in de Dorpsvisie Koudum 2025 geformuleerde streven een bewustere levensstijl te stimuleren. Het doel is in 2025 zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn wat energie betreft en onze natuur en schoon leefmilieu voor toekomstige generaties in stand te houden. Dit houdt in dat Koudum in principe zelf gaat voorzien in duurzame betaalbare energie die geen belasting vormt voor de leefomgeving. Koudum opteert verder voor een duurzame tuinbouw en veeteelt.

De verschillende toekomstvoorspellingen tonen ondanks grote onderlinge verschillen op detail in ieder geval met zekerheid aan dat de huidige voorraad fossiele brandstoffen in de tweede helft van deze eeuw opraakt. Aardolie en aardgas bereiken waarschijnlijk rond 2050 de bodem, de voorraad steenkolen raakt in de 21e eeuw uitgeput. Er is geen overeenstemming over de hoeveelheid brandstoffen die nog nieuw aangeboord kan worden. De energieprijs zal de komende jaren alleen maar stijgen. Dit geldt helemaal in Nederland waar de energieprijzen tot de hoogste in Europa behoren door de verschillende heffingen en BTW.

De doelstelling van Duurzaam Koudum is daarom niet alleen van belang voor het milieu maar lijkt ook onontkoombaar om in de toekomst als plattelandskern zo veel mogelijk zelfstandig te blijven opereren.

Strategie

coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon dat de belangen behartigt van de leden. De coöperatie vormt een gestructureerd samenwerkingsverband waarin leden makkelijk toe- of uittreden, inspraak hebben en verder onafhankelijk blijven. Doordat gekozen is voor de variant U(itgesloten) A(ansprakelijkheid) dragen de leden geen (financiële) aansprakelijkheid voor de handelingen van de coöperatie. Het lidmaatschap voor particulieren kost € 10,00 per huishouden per jaar. Voor bedrijven gelden andere tarieven.

De aanpak van de coöperatie zal in eerste instantie bestaan uit het opzetten van projecten en acties die gericht zijn op energie besparen, op het gebruik van duurzame energie en op de dorpstuinderij. De projecten en acties zijn toegankelijk voor de leden.

Energie besparen is de eerste en vaak ook de best renderende stap. Denk hierbij aan woningisolatie, LED-lampen en het ombouwen van benzine/diesel-auto’s naar biogas.

Het gebruik van duurzame energie wordt bevorderd door een collectieve zonnepanelenactie, het afsluiten van een collectief contract groene energie en het zoveel mogelijk rijden op groen gas.

Voordelen

Duurzaam Koudum behartigt de belangen van haar leden. De contributie van de leden vormt het startkapitaal.

Door als collectief samen in te kopen ontstaat een voordeel. Een deel van het voordeel zetten wij om in een aantrekkelijke prijs voor de leden. Het resterende deel van het voordeel investeren we in lokale initiatieven voor het opwekken van groene energie. We kunnen op termijn bijvoorbeeld investeren in zonnecentrales en biovergisters. Op hun beurt leveren die weer groene energie aan de leden van Duurzaam Koudum. Het rendement van deze investeringen vloeit dus ook terug naar de leden. Het voordeel komt niet zoals bij de grote energieleveranciers ten goede aan aandeelhouders elders in het land maar blijft in Koudum.

Duurzaam Koudum heeft geen winstoogmerk. Iedereen wordt er beter van, niemand rijk.

Coöperatie Duurzaam Koudum U.A. is een initiatief van Dorpsbelangen Koudum.

Het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Koudum bestaat uit:

 • Jeltsje Venema (Secretaris)
 • Age Flapper (Penningmeester)
 • Chris Vessies (Public Relations)
 • Anske Schotanus (Algemeen bestuurslid)
 • Jurjen Faber(Voorzitter)
Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale soort vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Ze behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, die kunnen variëren van gezamenlijk inkoop tot en met verkoop van diensten of producten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn grofweg 3 soorten coöperaties te onderscheiden:

 • Bedrijfscoöperatie. U oefent het bedrijf uit en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten, bijvoorbeeld een coöperatie van groenteboeren, die een gezamenlijke reclamecampagne voeren en gezamenlijk inkopen.
 • Consumentencoöperatie. De leden kopen goederen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht.
 • Producten- of dienstencoöperatie. U bent tegelijkertijd werknemer van de coöperatie. Bijvoorbeeld een coöperatief taxibedrijf, waarbij de chauffeurs lid én werknemer zijn van de coöperatie.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie?

Wat zijn de voordelen van een coöperatie?

De geboorte van de coöperatieve ondernemingsvorm heeft om verschillende redenen plaatsgevonden, maar als belangrijkste reden om voordelen te halen.

De noodzaak tot samenwerking van individuen om meer macht te krijgen is de hoofdreden en hiermee ook het grootste voordeel. Deze zogeheten ‘countervailing power’ kan als het uitgangspunt gezien worden.

Andere voordelen zijn:

 • Schaalvoordelen door samenwerking
 • Grote vrijheid bij de vormgeving van de statuten die gemaakt dienen te worden bij oprichting. Flexibiliteit is hierbij de best passende term.
 • Indien de coöperatie winst maakt kan deze uitgekeerd worden aan de leden, maar er kunnen ook certificaten of aandelen uitgegeven worden.
 • Het toe- en uittreden van leden is eenvoudig: respectievelijk simpelweg door het aanvaarden van de ledenvergadering en het opzeggen van lidmaatschap.
 • Belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot uitsluiten van privé aansprakelijkheid van de deelnemers. Daar de coöperatie een rechtspersoon is kan deze verantwoordelijk gesteld worden, wat betekent dat de leden privé niet aansprakelijk zijn.
 • De leden hoeven geen vennootschap- en dividendbelasting te betalen.
 • De checks and balances van de coöperatie zorgen voor een duurzame bedijfsvoering. Daar de leden eigenaar zijn van de coöperatie mag er verwacht worden dat zij een betrokken houding hebben. Het gemeenschappelijke belang zorgt ervoor dat de continuïteit van de coöperatie en dus de leden in stand blijft.
Meer informatie

Voor meer informatie over de voor- en nadelen van een coöperatie, de aansprakelijkheid etc. klikt u hier.

Contact
Duurzaam Koudum
Westeweg 40
8723 BZ Koudum
Mail ons